คณะกรรมการบริษัท

เรือเอกนายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์

ประธานกรรมการ

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

กรรมการบริษัท