คณะกรรมการบริหาร

เรือเอกนายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์

ประธานกรรมการบริหาร

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

กรรมการบริหาร