<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-S1 002/2552 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 1เมกะวัตต์ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

ที่อยู่สำนักงาน : 28/105 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ที่อยู่โครงการ : 44/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210