<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวล และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ VSPP-PEA-371/2552 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 6.8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

 

ที่อยู่สำนักงาน : 199 หมู่ 11 ถนนสายพัฒนานิคม-วังม่วง ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 มีเนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา