<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ VSPP-PEA-004/2556 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 10 เมกะวัตต์

 

ที่อยู่สำนักงาน : หมู่ 1 ตำบลบางพระ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 มีเนื้อที่ 206 ไร่