<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท สาธารณูปโภคเกาะพยาม จำกัด

วางโครงสร้างพื้นฐานจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานคลื่น และพลังงานจากขยะ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกจัดเก็บไว้โดยระบบกักเก็บพลังงาน ก่อนจะส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าบนเกาะพยาม ผ่านระบบมิเตอร์อัจฉริยะ และงานสาธารณูปโภคอื่นๆ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ :7/5 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000