<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ VSPP-PEA-046/2554 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 3 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

ที่อยู่สำนักงาน : 222 หมู่ 4 ถนนสายสุรินทร์-สังขะ (ทล.2077) ตำบลตาอ็อง อำเภอสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 มีเนื้อที่ 62-2-09.0 ไร่