<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ VSPP-PEA-092/2553 ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 1.25 เมกะวัตต์ และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-093/2553 ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 1.25 เมกะวัตต์ โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง 2 สัญญารวม 2.5 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

ที่อยู่สำนักงาน : 88/8 หมู่ที่ 2 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170