วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ เพื่อบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

พันธกิจ

  1. มุ่งมั่นบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทนทุกประเภทให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และสังคม
  2. พัฒนาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
  3. สร้างงานให้คนท้องถิ่นได้มีรายได้ และปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด