โรงไฟฟ้าจากการกำจัดชีวมวลและการกำจัดขยะ

ประเทศไทยเรามีประสบปัญหาด้านขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่มีที่ทิ้ง ทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม จากปัญหานี้ได้มีการนำขยะมาทำให้เกิดประโยชน์ ด้วยการกำจัดและผลิตเป็นพลังงานชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ชีวมวล(Biomass) เป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากพืชและสัตว์ต่างๆ เช่น เศษไม้ แกลบ ชานอ้อย กากน้ำมัน ซังข้าวโพด ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การใช้งานชีวมวลเพื่อให้ได้พลังงานต้องนำมาเผาไหม้ก่อนจึงเกิดเป็นไอความร้อนที่ปล่อยออกมา เพื่อนำมาผ่านกระบวนการผลิตเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า

ขยะ คือ สิ่งที่มนุษย์ทิ้งไม่มีความต้องการใช้แล้ว ก็จะกลายมาเป็นขยะ เช่น พลาสติก, ขยะ, ยาง เป็นต้น

ปริมาณขยะในประเทศจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าศักยภาพขยะที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมดของประเทศประมาณ 262 เมกกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าขยะที่ดำเนินการแล้ว 12.54 เมกกะวัตต์ คงเหลือศักยภาพพลังงานขยะที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกประมาณ 250 เมกกะวัตต์ ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะคือ สิทธิในการบริหารจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของ