สำนักงานใหญ่

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 อาคาร B ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel.02-1681378-86, Fax.02-1681387
Email. ifec@ifecgroup.com

ดูแผนที่