IFEC ชูธงผู้นำ
พลังงานทางเลือกอาเซียน
ปูพรมโรงไฟฟ้า “แสงอาทิตย์” –ลม–ขยะ–การจัดการพลังงาน

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่ กฟภ. ทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุด 1.02

ข้อมูลโครงการทั้งหมด

ข่าว IFEC

16 มิถุนายน 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการ Thailand Energy Award 2017

อ่านละเอียด >

18 พฤษภาคม 2560

iWind ร่วมงาน "Towards SDG7 : Empowering the excluded with affordable and clean energy" ณ องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

อ่านละเอียด >

26 มกราคม 2560

iWind ลงนามสัญญาซื้อขายระบบจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะโครงการกังหันลม โครงการแรกของอาเซียน

อ่านละเอียด >

20 มิถุนายน 2560

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออก คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท แก้ไข1

อ่านละเอียด >

12 มิถุนายน 2560

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 ผ่านทางเวบไซต์ ของ บริษัทฯ

อ่านละเอียด >

07 มิถุนายน 2560

ขอชี้แจงความคืบหน้าการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

อ่านละเอียด >

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสาร

ราคาหลักทรัพย์

IFEC สกุลเงิน THB

ราคาล่าสุด
3.10

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (- %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -

ช่วงราคาระหว่างวัน - - -

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 3.08 - 6.95

ปรับปรุงล่าสุด: 29 มิถุนายน 2560 06:24