<< กลับไปหน้าข่าวสารบริษัท ข่าวสารบริษัท

16 มิถุนายน 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการ Thailand Energy Award 2017

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการ Thailand Energy Award 2017 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On - Grid) ของโครงการกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เสนอให้โครงการกังหันลมเลียบชายฝั่งของ iWind เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดสุดยอดพลังงาน ระดับอาเซียน ในโครงการ Asean Energy Award 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ต่อไป

http://www.thailandenergyaward.com/TH/hall.php