<< กลับไปหน้าข่าวสารบริษัท ข่าวสารบริษัท

14 กรกฎาคม 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ได้เกียรติรับเชิญขึ้นเป็นวิทยากรในงานสัมมนา "ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน"

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) โดย ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เกียรติรับเชิญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) ขึ้นเป็นวิทยากรในงานสัมมนา "ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน" ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน โครงการนาลมลิกอร์” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ สวทช. ซึ่งในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างให้ความสนใจในโครงการฯ เป็นอย่างมาก