<< กลับไปหน้าข่าวสารบริษัท ข่าวสารบริษัท

31 สิงหาคม 2560

IFEC เผยโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ COD แล้ว 2 โครงการรวม 5.95 MW

บริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) หรือIFEC เปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สนง.กกพ) พิจารณาได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(SCOD) ของโครงการฯให้กับโครงการที่ผ่านการอุทธรณ์ภายในวันที่31 ส.ค.60 ซึ่งบริษัทย่อยของIFEC ในฐานะที่เป็น“ผู้สนับสนุนโครงการ” ในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรได้จ่ายไฟฟ้าเข้าะบบเชิงพาณิชย์(COD) ให้กับการไฟฟ้านครหลวงจำนวน2 โครงการกำลังการผลิตรวมทั้งหมด5.95 เมกะวัตต์ในวันที่31 ส.ค.60 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทผู้สนับสนุนโครงการเจ้าของโครงการจำนวนโครงการขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม
บจ. ซีอาร์ โซลาร์ (CSR)สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด10.95

บจ. สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่

(SIE)
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กรุงเทพมหานคร จำกัด14.99

 

 

ทั้งนี้CSR และ SIE เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบมจ. อินเตอร์ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่ในสัดส่วนร้อยละ99.99

รายละเอียดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับ“สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย”

ที่ตั้งโครงการ: เลขที่20/9 หมู่ 8ตําบลไทรใหญ่อําเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการทั้งหมด: 85 ไร่3 งาน 72 ตารางวา

พิกัดโครงการ: 14.067121,100.276633

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขท่ี: PPA–SOLAR-FARM/C/2016-01

ปริมาณพลังงานสูงสุด: 0.95 เมกะวัตต์

ระดับแรงดัน: 24,000 โวลท์

 

รายละเอียดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับ“สหกรณ์การเกตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. กรุงเทพมหานคร”

ที่ตั้งโครงการ: เลขที่44/24 หมู่ที่2 แขวงลาต้อยติ่งเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการทั้งหมด: 51 ไร่ 2 งาน56 ตารางวา

พิกัดโครงการ: 13.752034,100.885509

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขท่ี: PPA–SOLAR-FARM/C/2016-02

ปริมาณพลังงานสูงสุด: 4.99 เมกะวัตต์

ระดับแรงดัน: 24,000 โวลท์