<< กลับไปหน้าข่าวสารบริษัท ข่าวสารบริษัท

22 กันยายน 2560

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑

ตามที่ได้มีกลุ่มบุคคล และทนายความ กลุ่มหนึ่ง ที่แอบอ้างว่าแป็นทนายความของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ใช้ทั้งสื่อคอมพิวเตอร์ และหนังสือบอกกล่าว โดยใช้ข้อความกล่าวหาให้ร้ายต่อ โรงแรมดาราเทวี ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท ) นั้น

บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า โรงแรมดาราเทวี ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการต่อลูกค้า และรักษาชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ การกล่าวหาให้ร้ายของกลุ่มบุคคลดังกล่าว มีเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโรงแรม ซึ่งผู้กล่าวหาดังกล่าวทราบดีว่าย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของโรงแรมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และข้อมูลต่างที่กลุ่มบุคคลและกลุ่มทนายความดังกล่าวได้กล่าวหานั้น ล้วนเป็นความเท็จทั้งสิ้น

การกระทำดังกล่าวเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนและผู้ถือหุ้นของบริษัท และลูกค้าของโรงแรมทำให้โรงแรมและบริษัท ได้รับความเสียหาย บริษัท เห็นว่า การกระทำของบุคคลดังกล่าว และ กลุ่มทนายความมีเจตนาร้ายต่อบริษัท และโรงแรมดาราเทวี หากกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังไม่หยุดการกระทำ บริษัท จะพิจารณา และดำเนินการทางกฏหมายต่อไปอย่างถึงที่สุด