<< กลับไปหน้าข่าวสารบริษัท ข่าวสารบริษัท

19 กันยายน 2561

สถานการณ์ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข่าว บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง สถานการณ์ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จากข่าวสารในสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นข้อมูลที่มีการบิดเบือนก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทฯจึงขอแจ้งข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ต้องประสบกับวิกฤตการณ์จนทำให้ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง มีสาเหตุจากการบริหารกิจการที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯได้ดำเนินการทางกฏหมายแล้ว นอกจากนี้ยังมีการให้ข่าวเท็จ บิดเบือน ให้ร้ายต่อบริษัทฯจนเป็นเหตุให้ขาดความน่าเชื่อถือ ทำให้บริษัทฯไม่สามารถที่จะชำระหนี้รวมถึงดอกเบี้ยได้ตามกำหนด นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนอีกหลายประการ อาทิ เช่น

1. การร้องเรียนเรื่องมลภาวะ ของ บริษัท คลีนซิตี้ จำกัด จังหวัดชลบุรี ในเรื่องนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องคัดแยก จัดการฝังกลบ ตลอดจนเร่งดำเนินการเพื่อจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่งได้รับใบอนุญาตขายไฟฟ้าจำนวน 5 MW แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ข้างต้น ทำให้ขาดแหล่งทุนที่จะนำมาพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดีปัญหาใบอนุญาตขายไฟฟ้าเป็นเรื่องที่บริษัทฯ พยายามที่จะแก้ไข อีกทั้งปัญหาเรื่องใบอนุญาตในการจัดการเรื่องขยะที่กำลังจะเกิดปัญหาขึ้น ทั้งนี้หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ บริษัทฯ อาจเสียสิทธิในใบอนุญาตดังกล่าว และอาจต้องปิดกิจการด้วยปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้

2. โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จังหวัดลพบุรี ซึ่งเครื่องจักรชำรุด ต้องหยุดการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟมาเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯได้แก้ปัญหาโดยการหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ร่วมทุนแต่วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงนี้ได้ ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการเสียสิทธิในใบอนุญาตขายไฟฟ้าที่กำลังจะหมดอายุลงภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 นี้

3. สัมปทานในการบริหารจัดการขยะและการดำเนินการในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของ บริษัท รุ้งเอกรยา จำกัด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งบริษัทฯได้สิทธิในการจัดการขยะและขายไฟฟ้าจำนวน 5 MW แต่ต้องประสบปัญหาเงินทุนในการบริหารจัดการและจัดหาแหล่งเงินทุน ทำให้เสี่ยงต่อการเสียสิทธิในการบริหารจัดการและก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน

4. การจัดทำงบดุลของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) จากภาวะการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการของ IWIND ได้เร่งรีบดำเนินการแก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารจัดการภายใน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบ เพื่อแก้ปัญหาทั้งในเรื่องสภาวะการขาดทุนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารกิจการ

5. การลงทุนใน บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย

5.1 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมไม่ตรงกับการซื้อขาย แม้ว่า IFEC ได้เข้าลงทุนเมื่อ 15 ธันวาคม 2558 แต่ไม่สามารถเข้าบริหารกิจการได้ เนื่องจากเกิดการขัดขวางและกีดกันอย่างมีนัยสำคัญโดยกลุ่มอดีตผู้บริหารและพนักงานบางส่วน ซึ่งภายหลังมีเหตุที่เชื่อได้ว่าเพราะการตรวจพบความไม่ถูกต้องในการบริหาร จนเมื่อกลางปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯจึงสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรรมการตลอดจนเข้าบริหารโรงแรมฯได้ และมีคำสั่งจากหน่วยงานรัฐ ให้โรงแรมฯปฏิบัติตามข้อกฏหมายและเปิดบริการห้องพักตามใบอนุญาตจำนวนเพียง 64 ห้อง (จากจำนวนห้องทั้งหมด 123 ห้อง) ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและ Agency นอกจากนี้ยังได้ตรวจพบว่าบางอาคารไม่มีใบอนุญาต ต้องปิดการให้บริการ แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและขออนุญาตประกอบกิจการให้มีห้องพักตรงตามที่เป็นจริง

5.2 บริษัทฯได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าและเคลื่อนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 3 หน่วยที่ใช้อยู่ในโรงแรมดาราเทวี เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งและใช้ภายในบริเวณโรงแรมทั้งหมด 5 หน่วย เป็นของโรงแรมฯและบริษัทในเครือเพียง 2 หน่วยเท่านั้น อีก 3 หน่วย เป็นการขออนุญาตโดยบริษัทอื่นและยังมิได้โอนย้ายให้กับทางโรงแรม ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางกฏหมาย

5.3 ในเดือนเมษายน 2560 ก่อนที่บริษัทฯจะสามารถเข้าไปบริหารกิจการ มีการขนเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับจำนวนมากหลายรายการออกไปจากโรงแรมฯ โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินที่ทางโรงแรมเช่ามา ทำให้โรงแรมได้รับความเสียหายเนื่องจากเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับดังกล่าว เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เข้ามาใช้บริการ ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางกฏหมาย

5.4 การให้ข่าวในเชิงลบต่อ Agency และ Supplier ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีเพจที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายร่วมกับกลุ่มพนักงานร่วมกันส่งข้อมูลที่บิดเบือน ไม่เป็นจริงให้กับ Agency ละ Supplier คู่ค้าเพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงแรมฯโดยปราศจากความเป็นจริง

5.5 ด้วยสภาพของอาคารและเครื่องใช้โดยรวม ไม่ได้รับการบำรุงรักษา ไม่มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพดี ปล่อยให้เกิดความเสื่อมโทรม ปรักหักพัง มีเชื้อรา ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว และเป็นอันตรายต่อผู้เข้าพัก ซึ่งบริษัทฯได้ทำการปรับปรุงบางส่วนที่มีความจำเป็นและอาจเกิดอันตราย แต่ยังต้องใช้งบประมาณอีกมากเพื่อปรับปรุงในส่วนที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพดีเช่นเดิม

ทั้งนี้ผลพวงดังกล่าวข้างต้นเกิดจากการฉ้อโกงตั้งแต่ปี 2558-2559 ที่ทางบริษัทได้มีการนำเสนอผ่านสื่อไปแล้ว ทำให้บริษัทผิดชำระหนี้ และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อย่างไรก็ดีพนักงานทุกคนยังคงมุ่งมั่น แก้ปัญหา และเดินตามกรอบของกฏหมาย มีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลมากขึ้น ในสภาวะที่มีข้อจำกัดมากมายโดยเฉพาะการเงิน และจะปกป้องผลประโยชน์ เพื่อผู้ถือหุ้นตลอดจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 กันยายน 2561